Bruk av dendrittiske celler til å forbedre immunresponsen

februar 12, 2013

Dendrittiske celler (DC) regnes som de mest potente anti genpresenterende cellene, med en unik evne til å sette i gang og opprettholde primær immunrespons.

Det overordnede målet med forskningsprosjektet er å gi en dypere utredning av mekanismene DC bruker til å forbedre T-cellerespons, både med hensyn til autoimmunitet og til tumorimmunitet. Fire delprosjekter vil bli tatt opp:

  • analysere dysregulering av DC i autoimmune sykdommer, med Sjögrens syndrom som modell
  • forbedre strategier for tumorvaksinering med DC
  • utrede rollen til DC i utviklingen av plateepitelkarsinom i nyretransplanterte pasienter
  • kartlegge funksjonen til transkripsjonsfaktoren ESE-3 i DC

Resultatene fra prosjektet skal føre til en bedre forståelse av de cellulære mekanismene i forbindelse med antigenpresentasjon, T-cellestimulering og toleranseinduksjon. Dermed skal man kunne identifisere nye diagnoseverktøy og behandlingsmål for pasienter med kreft, autoimmune eller smittsomme sykdommer samt for pasienter som gjennomgår stamcelletransplantasjoner. Forskningen kan med andre ord føre til økt overlevelse og bedre livskvalitet for pasientene.

Gruppen består av:
Silke Appel, (prosjektleder, BFS)
Arnt-Ove Hovden (postdoktor, Kreftforeningen)
Petra Vogelsang (ph.d.-stipendiat, UiB)
Lene Frøyen Sandvik (ph.d.-stipendiat, UiB)
Roman Volchenkov (ph.d.-stipendiat, UiB)
Florian Sprater (ph.d.-stipendiat, BFS)
Dagny Ann Sandnes (avdelingsingeniør, BFS)
Marie Karlsen (avdelingsingeniør, BFS)
Magne Olsen (masterstudent i medisinsk cellebiologi)

Navn: Silke Appel
Alder ved prosjektstart: 35 år
Doktorgrad: Dr. rer. nat. (PhD), Freie Universität Berlin 2001
Statsborgerskap: Tysk
Institutt/fakultet Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt; Medisinsk-odontologisk fakultetet
Bevilgning fra BFS: 7.348.000 NOK
Egenandel: 7.858.000 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: 2008-2012
Web: Link til nettside om prosjektet

Comments are closed.