Evolusjonær fiskeriøkologi (EVOFISH)

februar 12, 2013

I dag er fiske den viktigste årsaken til dødelighet i de fleste kommersielle fiskebestander. Fiskerne er selektive og går vanligvis etter de største og mest verdifulle individene. Dermed forhindres den beste fisken fra å videreføre genene sine, en situasjon som fører til en uønsket evolusjon i fiskebestandene. Dette er det stikk motsatte av flere hundre års vanlig praksis innenfor avl og oppdrett, hvor de beste individene blir valgt ut som avlsdyr for å forbedre kvaliteten på bestanden.

Det å forstå fiskeriutløst evolusjon er en viktig oppgave, både praktisk og teoretisk. Praktisk, fordi evolusjon kan virke mot våre interesser ved å senke det bærekraftige fangstnivået og redusere størrelsen på fisken. Og teoretisk, fordi fiskeri kan oppfattes som et evolusjonseksperiment i stor skala.

Forskningsgruppen EvoFish jobber med å skaffe seg en bedre forståelse av de evolusjonære følgene av moderne fiskerier. For å løse denne utfordringen benytter vi en tredelt strategi. Ved å analysere data fra ville fiskebestander kan vi kartlegge hvordan store og omfattende evolusjonære endringer allerede kan ha funnet sted. Eksperimentelle systemer basert på guppyer og vannlopper gjør det mulig å teste hypoteser og analysere parametere som er utilgjengelige i naturen. Dessuten bruker vi modeller for observasjoner og prognoser (hindcasting og forecasting), og vi tester alternative hypoteser og fremtidsscenarioer.

Bergen er en naturlig forskningsbase, ettersom byen har lange tradisjoner innenfor fiskeri og fiskeeksport og en sterk posisjon innenfor moderne havforskning.

EvoFish er en internasjonal gruppe, med representanter fra seks land på tre forskjellige kontinenter. For tiden har vi fire ph.d.-studenter, to teknikere og fire postdoktorater eller seniorforskere.

Den fireårige prosjektperioden med støtte fra stiftelsen ble avsluttet i 2011, og Mikko Heino ble da tilsatt som professor ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen

Navn: Mikko Heino
Alder ved prosjektstart: 39 år
Doktorgrad: Ph.d., Helsingfors universitet i Finland, 1998
Statsborgerskap: Finsk
Institutt/fakultet Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Bevilgning fra BFS: 8.000.000 NOK
Egenandel: 8.000.000 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: 2007-2011
Web: Link til nettside om prosjektet


Comments are closed.