Strafferettslig teori – en ny norsk tilnærming

februar 12, 2013

Siktemålet med dette programmet er å utvikle et teoretisk fundament for norsk strafferettsvitenskap ved å supplere den med en analyse av kjernekonsepter og -prinsipper som tidligere ikke har blitt viet tilstrekkelig oppmerksomhet innenfor et tradisjonelt sett pragmatisk orientert fagfelt.

Med dette målet for øyet bygger programmet på en sterk interesse for å utvikle et teoretisk orientert metodologisk fundament for norsk strafferettsvitenskap som et alternativ til den rådende, pragmatiske tilnærmingen. Denne metodologiske tankegangen er en felles interesse for deltakerne i programmet. Videre består programmet for tiden av tre postdoktorater, og hver av disse konsentrerer seg om studium av sentrale elementer innenfor strafferett. Konseptene de tre prosjektene tar for seg, er henholdsvis kriminalitet, strafferettssystem og straffeprosess.

Foruten prosjektlederen består forskningsgruppen for tiden av dr. jur. Linda Gröning fra Lunds universitet i Sverige, og dr. jur. Joanna Beata Banach-Gutierrez fra Universitetet i Opole i Polen.

En avgjørende faktor for den geografiske plasseringen av programmet ved Det juridiske fakultet i Bergen, var det sterke forskningsmiljøet innenfor strafferett som vokser frem der. I tillegg la man vekt på de mange kvalitetene ved lærestedet og UiB generelt.

Publikasjoner

  • Gröning, Linda. “A Criminal Justice System or a System Deficit: Notes on the System Structure of the EU Criminal Law”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 18, Nr. 2/2010, s. 115-137.
  • Gröning, Linda: “Criminal law science and transnational criminal law: reflections on the role for comparative research”, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett, København, 2010, pp. 186-205;
  • Jacobsen, Jørn: “Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law”, Retfærd, 2/129, 2010, pp. 3-32.
  • Jacobsen, Jørn: “The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine”, in: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett, København, 2010, pp. 243-266;

Publikasjoner som kommer

  • Gröning, Linda & Jacobsen, Jørn (eds.): Restorative Justice and Criminal Justice – Exploring the Relation (2011), in print.
  • Gröning, Linda: ”Straffrätten i verkligheten eller som verkligheten? Om behovet av en empiriskt orienterad straffrättsvetenskap”, in Festskrift till Per Ole Träskman (2011), in print.
  • Gröning, Linda: “Security, Justice and the Criminal Justice System: Remarks on EU Criminal Law”, B. Hudson & S. Uglevik (eds.): New Landscapes of Justice and Security (2011), in print
  • Jacobsen, Jørn: “ Andenæs und die Folgen: Anmerkungen zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik”, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (2011), in print.
  • Jacobsen, Jørn: “Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen” in Festskrift till Per Ole Träskman (2011), in print.
Navn: Jørn Jacobsen
Alder ved prosjektstart: 32 år
PhD: Ph.d. 2009 (Det juridiske fakultet, UiB). Doktoravhandling: «Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten».
Statsborgerskap: Norsk
Institutt/fakultet Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Bevilgning fra BFS: 3.650.000 NOK
Egenandel: 3.650.000 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: 2009
Web: Prosjektets nettsider

Comments are closed.